WSF 761-763 N. Church St, Hazleton 4/12/09 - wbarr